Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
«ATHLETIC CLUB OF THRACE»
«Α.Ο.Θ.» - «A.C.T.»,

//////////////////////////////////////////////////////////

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΗΣ» αποδιδόμενη στην αγγλική «ATHLETIC CLUB OF THRACE», διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Θ.» και «A.C.T.», με έδρα την πόλη της Αλεξανδρούπολης . Αποτελεί νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του ΑΚ περί σωματείων και του Ν. 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του σωματείου είναι: Η απασχόληση των μαθητών και γενικά των νέων με τον αθλητισμό.
Ειδικότερα:
Το σωματείο έχει εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς σκοπούς που αποβλέπουν :
α. στο να αναπτύξουν σύμμετρα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις και δεξιότητες των νέων, καθώς και στη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
β. στο να δημιουργήσουν με την γυμναστική και την αγωνιστική ισχυρούς και ηθικούς χαρακτήρες,
γ. στο να καλλιεργήσουν στους νέους την αγάπη για τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή και
δ. στο να συμβάλλουν στην ακόμα μεγαλύτερη εξύψωση των ιδεωδών του αθλητισμού, μέσα στα πλαίσια του γενικού εκπαιδευτικού και κοινωφελούς συμφέροντος και των απαιτήσεων της γυμναστικής επιστήμης.
2.Το σωματείο έχει περιοριστικά τους παραπάνω σκοπούς. Χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Ο σκοπός αυτός του σωματείου θα επιδιωχθεί και θα εκπληρωθεί με: α/ με την λειτουργία αθλητικών τμημάτων, β/ εκδρομών, γ/ με επιστημονικές διαλέξεις , κινηματογραφικές προβολές, εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις και δημοσιεύσεις με αθλητικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, δ/. με την ίδρυση βιβλιοθήκης, εντευκτηρίου, αναγνωστηρίου κ.λ.π., ε/. με την ίδρυση γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης για καθένα από τα παρακάτω αθλητικά τμήματα ,ζ/ με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, κύπελλα, σε τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους αγώνες και η/ με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ ημεδαπών σωματείων, ομοσπονδιών, δημοσίων αθλητικών και λοιπών αρχών του Κράτους.
2. Προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων : 1. κρίκετ, .....
3. Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση των παραπάνω γίνεται με απόφαση του Δ. Σ. του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου,(αθλητικής ένωσης , αθλητικής ομοσπονδίας) , με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα και τις διατάξεις των καταστατικών και κανονισμών της αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η διαγραφή του σωματείου ως μέλους υπερκείμενου σωματείου γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του υπερκείμενου σωματείου, ( αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας).

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της λειτουργίας του, που διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου ανεξάρτητα από το βαθμό του στην αυτονομία του αυτή χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ- ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα και πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Το σωματείο μπορεί να υφίσταται εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι.
2.Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, άντρας ή γυναίκα που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ενδιαφέρεται για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου.
3.Επίτιμο μέλος θα μπορεί να ανακηρυχθεί ένα πρόσωπο για να τιμηθεί για την πνευματική και κοινωνική του προσφορά.
4. Δωρητές και ευεργέτες θα ανακηρύσσονται πρόσωπα φυσικά και νομικά που έχουν προσφέρει σημαντικές δωρεές στο σωματείο.
5.Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους, δωρητού και ευεργέτη θα κάνει πρόταση το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και θα αποφασίζει η γενική συνέλευση των μελών του.
6. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. , συνοδευόμενη από πρόταση δυο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, η έγκριση του ΔΣ θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες.
4. Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:
α. όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, καθώς και οι αθλητές για τα τμήματα του γκολφ, ορειβασίας και σκοποβολής οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.
β. όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/77, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος , καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών είτε ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής, το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του ΠΚ.
γ. όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
δ. όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 περί τήρησης του φιλάθλου πνεύματος του Ν. 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2. α. Οι εν ενεργεία και οι μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
β. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του ΔΣ ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.
γ. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία του συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες
δ. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα . Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του ΔΣ αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ, ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
3. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου καταβάλουν υποχρεωτικά εις το ταμείο αυτού:
1/ Αρχικώς ένα χρηματικό ποσό των είκοσι Ευρώ (20€) για δικαίωμα εγγραφής. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του ΔΣ
2/ Ετήσια εισφορά προπληρωτέα κατά μήνα Ιανουάριο. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς καθορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο μη δυναμένη να είναι κατωτέρα των είκοσι Ευρώ (20€).
3/ Η γενική συνέλευση μπορεί να ορίσει υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές για την επίτευξη των σκοπών τους οποίους επιδιώκει το σωματείο και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν για κάθε έτος το τριπλάσιο της ετήσιας εισφοράς.
4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες δυνατόν να αποτελέσουν έσοδο του σωματείου, καθώς επίσης και η κτήση κινητής ή ακίνητης περιουσίας εκ κληρονομιάς πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
5.Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να προσφέρουν την προσωπική εργασία τους και να συμβάλουν στην εκπλήρωση, ευόδωση και επιτυχία του σκοπού του, άνευ δικαιώματος απολήψεως οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
6.Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται : α. να καταβάλλουν προς το σωματείο τις εισφορές τους, β. να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, γ. να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του σωματείου.
7. Η παράληψη καταβολής της ετήσιας εισφοράς κάθε μέλους επί δυο έτη συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση του ΔΣ μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία με συστημένη επιστολή και προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) από τη λήψη της επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α/ Δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι επιτρεπτό υπό την προϋπόθεση της ταμιακής τακτοποίησης.
β/ Είναι δυνατή η αποχώρηση από το σωματείο υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ταμιακής τακτοποίησης των μελών με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η αντιπροσώπευση του σωματείου σε Αθλητική Ένωση ή Ομοσπονδία γίνεται πάντα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας αντίστοιχα και τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς και νόμους.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις ή σκοπούς του σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ μετά από έγγραφη ειδοποίηση για ακρόασή του. Η απόφαση του ΔΣ περί διαγραφής μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της ΓΣ μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή της , η οποία και αποφαίνεται οριστικά .

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Πόροι του σωματείου είναι :
α. Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές, συνδρομές, ή έκτακτες εισφορές των μελών,
β. οι δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι χορηγίες ή τα κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη,
2. Οι δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
3. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται και μεταβιβάζεται μόνο για λογαριασμό του σωματείου και μόνο κατόπιν αποφάσεως της ΓΣ. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση αν οι εγκαταστάσεις δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του.
4. Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση
5. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
6. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, που καταχωρείται στα πρακτικά και μόνο υπέρ των σκοπών του σωματείου.
7. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου με εμπορική επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. To σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
α). Μητρώου Μελών,
β). Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
γ). Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
δ). Εσόδων - Εξόδων,
ε). Περιουσιακών Στοιχείων και
στ). Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο,

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΟΙΝΕΣ

Το διοικητικό συμβούλιο επιβάλλει :
Α. την ποινή της επιπλήξεως σε κάθε μέλος το οποίο εκθέτει με τις ενέργειές του το σωματείο, δεν υπακούει στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της συνέλευσης, δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του καταστατικού και καθυστερεί τις συνδρομές πέντε μηνών.
Β. Πρόστιμο είκοσι Ευρώ (20 €) για απλό πειθαρχικό παράπτωμα.
Γ. Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις.
Δ. Οριστική αποβολή επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 ΑΚ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για τις οποίες το μέλος διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε απολογία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
Ε. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση προς απολογία διαγράφει κάθε μέλος το οποίο έχασε την ιδιότητα του μέλους, εμπόδισε την επίτευξη του σκοπού του σωματείου και κατ’ εξακολούθηση προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες που εκθέτουν το σωματείο.
Κάθε μέλος το οποίο αποχωρεί ή διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα για τις μέχρι της αποχώρησής του ή διαγραφής του συνδρομές ή δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης.
Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις για οποιοδήποτε θέμα το οποίο προτείνεται για ψηφοφορία και αφορά τους σκοπούς του σωματείου.
Επίσης έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση η οποία επιδιώκεται νόμιμα από το σωματείο.
Το διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την έρευνα των παραπτωμάτων σε τρία από τα μέλη του, τα οποία αφού εξετάσουν τους μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία και το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα, υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δεν δεσμεύεται από αυτό για την επιβολή ή μη της ποινής.
Εάν το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής απαλλάσσεται των καθηκόντων του και αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Επανέρχεται στην θέση του μόνο εάν απαλλαγεί ή τιμωρηθεί με επίπληξη.
Η ως άνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που ποτέ όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες από τότε που το Δ.Σ. θα πληροφορηθεί το παράπτωμα.
Το διοικητικό συμβούλιο επιβάλλει στους αθλητές: τις παραπάνω ποινές και επιπλέον την ποινή της απαγόρευση συμμετοχής του παραβάτη αθλητή στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα χρόνο.
Σαν παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία του ομίλου που απαιτούνται.
Οι αποφάσεις του δικάζοντος σε πρώτο βαθμό Δ.Σ. που επιβάλλουν τις πιο πάνω ποινές υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της γενικής συνέλευσης.
Η έφεση ασκείται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης στον εγκαλούμενο, κατατίθεται στο γεν. γραμματέα του σωματείου και εκδικάζεται από την Γ.Σ. που θα συγκληθεί σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ. θα αποφασίζει μέσα σε τρεις μήνες και τουλάχιστον δυο μήνες πριν τις αρχαιρεσίες. Σε διάστημα δυο (2) μηνών πριν από τις αρχαιρεσίες δεν έχει δικαίωμα διαγραφών το Δ.Σ.
6. Αφού ασκηθεί η έφεση και υποβληθεί η αίτηση αναστολής το Δ.Σ. μπορεί να χορηγήσει αυτή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι συνελεύσεις απαρτίζονται από τα τακτικά μέλη του σωματείου, διακρίνονται δε σε τακτικές και έκτακτες.
Για την συμμετοχή μέλους τακτικού στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου πρέπει αυτό να έχει εκπληρώσει τις εκ του παρόντος καταστατικού απορρέουσες οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση συνέρχεται το σωματείο καθ’ έκαστο έτος άπαξ και στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου.
2.Εκτάκτως το Σωματείο συνέρχεται σε Γενική Συνέλευση προκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οσάκις λόγω της φύσεως του θέματος καθίσταται αδύνατη η λήψη απόφασης από αυτό.
3. Τα Διοικητικό Συμβούλιο επίσης υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εφόσον υποβληθεί αίτηση από τα μέλη τα οποία εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των τακτικών μελών, ο δε Πρόεδρος του Σωματείου στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου αυτής, τα θέματα για τα οποία θ’ αποφανθεί η Γενική Συνέλευση εις δε την Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση η έκθεση των πεπραγμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός εκάστου έτους.
4.Των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προηγείται πρόσκληση του Προέδρου, προς πάντα τα μέλη, διενεργούμενη προ δέκα πέντε (15) ημερών τουλάχιστον, για τις τακτικές και πέντε (5) ημερών για τις έκτακτες.
5.Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων του Σωματείου λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, είναι δε άκυρη εάν δεν παρίστανται σ’ αυτές τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθμού των τακτικών μελών.
6.Παρερχομένης δε μίας ώρας από της ορισθείσης και μην υπάρχοντος του ανωτέρω αριθμού μελών, συνέρχεται σε Συνέλευση το Σωματείο μετά οκτώ (8) ημέρες και κατά την αυτή ώρα, άνευ άλλης προσκλήσεως, οπότε και τελεί εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται, με εξαίρεση της περίπτωσης κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση περί διαλύσεως του Σωματείου ή τροποποιήσεως του Καταστατικού, οπότε και απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον του αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
7.Δεν επιτρέπεται η παράσταση των μελών με αντιπρόσωπο κατά τις συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής της οποίας η θητεία είναι ισόχρονος μετά του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται ανά τριετία με το σύστημα της απλής αναλογικής και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα Ταμειακώς Τακτοποιημένα Μέλη, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους από την εγγραφή ή επανεγγραφής τους πλην των ιδρυτικών μελών του σωματείου.
Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών δύνανται να λάβουν χώρα και την ημέρα των αρχαιρεσιών από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
Εκλεγμένου θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι έλαβαν τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Από αυτή ορίζονται τα Τακτικά Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι πέντε πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, και για την Ελεγκτική επιτροπή οι τρεις πρώτοι.
Ίσος αριθμός μελών με εκείνα του διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται επιλαχόντα.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Συνέλευση μυστικής ψηφοφορίας.
Κάθε εκλογέας μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς και αφού διαπιστωθεί από τον έλεγχο μητρώου των μελών εάν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει και αναγράφεται στον τηρούμενο πίνακα ψηφισάντων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή παρουσία των ψηφισάντων μελών προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και τηρεί για τον σκοπό αυτό πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή καθορίζουσα συγχρόνως και την σειρά των επιλαχόντων, αναλόγως του αριθμού των ψήφων.
Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό σχετικώς με την διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισμό σειράς των επιτυχόντων.
Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδεται με όλα τα συναφή έγγραφα στον Πρόεδρο του Διοικητικού δια αποδείξεως.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα επιβλέπει εάν αυτές συμφωνούν προς τις διατάξεις του Νόμου του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και ελέγχει το ταμείο.
Συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει δια μέσου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση.
Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρό της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή κρατά βιβλίο πρακτικών όπου καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της όσον αφορά τους ελέγχους και της εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωματείο διοικείται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και ένα έφορο υλικού και η θητεία του είναι τριετής.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρία (3) αναπληρωματικά εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών από την Γενική Συνέλευση ανά τρία χρόνια, δια μυστικής ψηφοφορίας και από ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα υποψήφια μέλη.
Θεωρούνται επιτυχόντες εκείνοι οι οποίοι πήραν την πλειοψηφία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση συγκαλούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους από το μέλος το οποίο πλειοψήφησε και και εκλέγουν μεταξύ τους σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Μετά τη λήξη της θητείας κάθε μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα της επανεκλογής του.

ΑΡΘΡΟ 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και εκτάκτως κάθε που θα παρουσιασθεί ανάγκη ή να το ζητήσουν τρία μέλη με αίτησή τους στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση παρευρίσκονται τρία μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία (εκτός από προσωπικά θέματα) και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο σύμφωνα προς τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων τα οποία αφορούν το Σωματείο και αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο αφορά το Σωματείο, εκτός εκείνων τα οποία είτε από το Νόμο είτε από το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από πέντε (5) τέτοιες ή καθυστερούν την καταβολή των εισφορών έξι μηνών, αντικαθίστανται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κατά σειρά επιλαχόντες.
Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή αντικαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο στα δικαστήρια και γενικά ενώπιον όλων των κρατικών αρχών, υπηρεσιών , οργανισμών δημοσίων ή ιδιωτικών , σε όλες τις σχέσεις και διαφορές του σωματείου, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίνει το λόγο σε όσους το ζητήσουν και τον αφαιρεί σε περίπτωση εκτροπής, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει ορισμένες αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει το μητρώο των Μελών, φυλάσσει αυτό, τα Αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Διαχειρίσεως, συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 25
ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες έχουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του τις ετήσιες εισφορές των Μελών και όλα γενικώς τα έσοδα του σωματείου.
Ενεργεί κάθε πληρωμή δι’ ενταλμάτων τα οποία εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνει την πληρωμή της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο ταμίας είναι υπόλογος και έχει Αστική και Ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή άνευ εντάλματος.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε ένα εκ των Υποκ/των των ανεγνωρισμένων Τραπεζών στην Αλεξανδρούπολη, έχων δικαίωμα όμως να κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι πεντακόσια Ευρώ (500 €) για τυχόν επείγουσες ανάγκες του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες γίνεται από τον Ταμία κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάττει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής.
Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων της προηγούμενης τριμηνίας και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχειρίσεως (βάσει αυτού το διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό) και της περιουσίας του σωματείου. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται προς το άρθρο αυτό και δεν εκτελεί τα οριζόμενα σ’ αυτό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίστανται σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Έφορος Υλικού είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη, συντήρηση και ταξινόμηση του υλικού του Σωματείου (επίπλων, φορεσιών γυμναστικού υλικού κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το Διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο Προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται στο τέλος εκάστου διαχειριστικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Διάλυση του σωματείου επέρχεται στις προβλεπόμενες στο Νόμο περιπτώσεις και εκούσια. Για την εκούσια διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ¾ των τακτικών μελών (ταμειακώς εντάξει) και λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Όλη η περιουσία ου Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως θα περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο χρόνος εκκαθαρίσεως δεν δύναται να υπερβαίνει το έτος, παράταση τρίμηνη δύναται μόνο με απόφαση Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1.Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί δικαιούται να ζητήσει την παροχή αθλητικής αναγνώρισης , ύστερα από αίτηση του ΔΣ με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 2725/99 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 30
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθληση με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, με την ίδρυση νέου σωματείου που μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία. Το νέο σωματείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου στην οποία ανήκει ή έχει δικαίωμα να αγωνισθεί.
2. Σε περίπτωση συγχώνευσης ο πρόεδρος ο γραμματέας και ο ταμίας κάθε συγχωνευόμενου σωματείου μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία; της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω ενεργειών δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση [που προβλέπεται στο άρθρο 135 παρ. 7 του σωματείου που προήλθε από τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ 31
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Το σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος, προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής του.
2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
3. Ο προϋπολογισμός , απόλυτα ισοσκελισμένος , κατατίθεται από το ΔΣ για έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση και υποβάλλεται για έγκριση στην οικεία Αθλητική Ένωση ή Ομοσπονδία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
4. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του αρμοδίου οργάνου.
5. Ο απολογισμός και ο ισολογισμός . καταρτίζεται και υποβάλλεται για έλεγχο στην αθλητική ένωση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.
6. Το σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο ειδικός απολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που οφείλει να τον διενεργήσει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση που η ετήσια συνολική επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη είναι μικρότερη του ενός εκατομμυρίου (2.935) Ευρώ μπορεί αντί απολογισμού, να υποβάλλει δια των νομίμων εκπροσώπων του υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 32
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο και τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρούν οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) μήνες πριν το τέλος της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος της .

ΑΡΘΡΟ 34

Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό θα ρυθμίζεται από το ΔΣ τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Το ΔΣ μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη λειτουργία των τμημάτων που θα εγκρίνονται από τις ΓΣ χωρίς να τροποποιούν το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 35
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού αυτού επιτρέπεται από τη Γεν. Συνέλευση όμως απαιτείται η παρουσία των μισών μελών και η πλειοψηφία των 3/4 κατ’ άρθρο 99 ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 36

Το Σωματείο έχει σφραγίδα φέρουσα γύρωθεν την επωνυμία του Σωματείου και εντός αυτής απεικόνιση .....

ΑΡΘΡΟ 37

Το Σωματείο ουδεμία ανάμειξη έχει ή σκοπεύει να έχει στην πολιτική, απαγορεύονται δε ρητώς οι πάσης φύσεως πολιτικές συζητήσεις εντός της αιθούσης επί ποινή διαγραφής.

ΑΡΘΡΟ 38

Το παρόν καταστατικό συγκείμενο από τριάντα οκτώ άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο από όλα τα ιδρυτικά μέλη σε γενική συνέλευση σήμερα 26 Οκτωβρίου 2014 και θα τεθεί δε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Αλεξανδρούπολη 26 Οκτωβρίου 2014

Εκτύπωση Email